Vellykket seminar om grensehinder i Trysil

Grensekomiteen Hedmark Dalarna samlet mandag 18. april myndighetspersoner og for næringslivs på begge sider av Riksgrensen mellom Norge og Sverige til et seminar om grenseoverskridende næringsvirksomhet og grensehindre for næringslivet.

Prosjektleder i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, Kjell Vaagen, minnet om at Grensekomiteen eies av de fire myndighetsorganene Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Länsstyrelsen i Dalarna og Region Dalarna. I tillegg har Sør-Østerdalsregionen i Hedmark med i arbeidet. Både næringslivsrepresentanter og offentlige myndigheter på begge sider av grensen var representert.

Deltakere i plenum

BILDET: Det ble et vellykket seminar med mange deltakere i Trysil 18. april. Foto Erik Johnsen

Ting tar tid

– Arbeidet med grensehindre tar ofte veldig lang tid. Ikke minst gjelder hvis en ønsker å fjerne hindre. Avisen Sydsvenskan hadde en artikkel om dette for en tid tilbake; der var et av poengene at grensehindre har vært vanskelig å fjerne, sa Kjell Vaagen.

Vaagen viste til undersøkelser som er gjort om grensehindre. Svarene er i det stor hele like på begge sider av Riksgrensen. 29 prosent av de spurte i Hedmark mener grensehindre skyldes mangel på informasjon. Mange av de spurte mener det også at spørsmål om blant annet toll, moms og kulturelle ulikheter på begge sider av grensen er en utfordring.

Myndighetsorganer

En rekke representanter fra myndighetsorganer og næringsliv fra begge sider av Riksgrensen var invitert til å orientere om ulike spørsmål knyttet til vareutveksling og næringsarbeid over grensen.

Både svenske og norske skattemyndigheter, tollvesenet og mattilsynet fra begge land var tilstede. Representantene fra næringslivet pekte på flere områder der vare- og tjenesteutveksling var stilt overfor en rekke utfordringer ved grensepasseringer.

DSC_0165

BILDET OVER: Fra venstre på bildet ses: Svein Eriksen, Peter Karlsson, Malin Skålholt Åkesson, Anders Møller, Patrick Johanson og Cecilie Bjureldal som alle representerte nærinslivet på seminaret. Foto Erik Johnsen

Toll og avgifter

En rekke nasjonale lover og regelverk setter begrensinger på varetransport over Riksgrensen, noe Inge Emil Berg på Østby tollstasjon hadde erfaringer med.

– På mange måter er varetransport over grensa et ”krasjkurs i hinderløp” når jeg snakker om kjøp og salg av varer, verdigrenseregler og kommersiell handel inn og ut av Norge. Alt som fraktes over grensen skal jo deklareres. Tollmyndighetene er bare interessert i varer, ikke tjenester; tjenester er det skatteetaten som er interessert i. Folk må være klar over at Tollstasjonen på Østby også utfører en jobb for svensk toll. Det er Stortinget og Riksdagen som bestemmer lovverket som vi skal følge ved fortolling. Og en må huske på at det er sjåføren som har ansvaret. En spesiell plikt er lagt til sjåføren, sa Berg.

Berg minnet om at det alltid er to land som skal deklarere etter reglene ved tollpassering. Det er det viktig å være klar over. Han mener at fortolling i bunn og grunn er enkelt.

– Stort sett er det sant at tolldeklarering er enkelt, noen ganger er det mer omfattende. Tolletaten kan bidra med råd og hjelp. I framtiden kan ekspressfortolling mens varen er underveis, bli vanlig noe som gjør at varen får enten grønt eller rødt lys allerede under vegs, sa Berg som slo fast at en må være bevisst på følgende ved tolldeklarering:

  • En skal ekspederes i to land.
  • Det er viktig med forberedelse i god tid med tolletat/tullverket og speditør.
  • En har meldeplikt for å deklarere varen ved grensepassering.

Mattilsynet

Mattilsynets Thale Wangen fra Norge orienterte også om hva er viktig i regelverket. Hun slo fast at skal en transportere næringsmidler over grensen må en ha et transportmiddel som er egnet for dette og som ikke brukes til alt annet slik at næringsmidlene kan forurenses under transport slik at den er trygg.

Mattilsynets Linn Camilla Braathen orienterte om utfordringer med flytting av hest over Riksgrensen. For mange er dette en aktuell problemstilling. Det er regler for frakt av hest over grensen (hestepass), 5 døgn før og fem døgn etter en konkurranse. Men det er unntak: registrert konkurransehest kan få fritak for de generelle reglene.

Paneldeltakere

BILDET OVER: Paneldeltakerne representerte myndigheter på begge sider av Riksgrensen. Fra venstre ses: Simone Johanson (Skatteverket), Terje Verhaug (Skatt Øst), Ewa Bertilsson (Gränstjenesten), Oskar Danielson (Gränstjenesten), Thale Wangen (Mattilsynet), Inge Emil Berg (Østby tollstasjon), og Idar Aalmen (mattilsynet). Foto Erik Johnsen

Grensetjenesten

Ewa Bertilson og Oskar Danielson i Grensetjenesten Norge/Sverige er en viktig samarbeidspartner Norge og Sverige. Tjenesten har som oppdrag gjennom informasjon å gjøre det lettere å drive forretninger over grensen. Grensetjenesten mottar og bidrar med råd ved henvendelser både fra bedrifter og personer.

Både norske Skatt Øst i Norge og Simone Johansen i det svenske Skatteverket orienterte om å drive foretak i Sverige og Norge.

Næringsliv og vask

Imidlertid var det knyttet mest interesse til hva næringslivsvirksomheter kunne fortelle om sine erfaringer med næringsvirksomhet og handel over grensen. En av dem var Malin Skålholt Åkesson som driver vaskerivirksomhet på norsk side av grensen i Trysil.

– Vi leverer utleie av tekstiler, mattebytte, arbeidstøy og har 14 millioner kroner i omsetning og 24 ansatte. Det er nærmere for oss å kjøre til Sälen i Dalarna enn til Elverum, Åmot og Engerdal. For å gå inn i det svenske markedet i Dalarna måtte vi sikre at vi kunne gå inn i markedet og være konkurransedyktige. Det gjorde vi ved å gjøre en rekke utredninger for å skaffe oss kunnskap. Vi fikk gjennom dette mange forskjellige svar fra ulike personer om det å handle over grensen. Men vi ønsket å gjøre forretninger med Sverige, sa hun og understreket at det er dyrt for en liten aktør som må skaffe mye kunnskap.

Åkesson sa hun har et ønske om fjerne tollavgiften i den formen den er i dag og at det må skje noe slik at det bare er å kjøre over grensen med varer. Spesielt viktig blir dette med en framtidig ny flyplass i Sälen og satsingen gjennom Scandinavian Mountains, sa hun.

Noen deltakere i plenum

BILDET: Noen deltakere i møtet i Trysil. Foto Erik Johnsen

Hest og skiskole

Svein Otto Eriksen Trysil Hestesenter driver med hest og slede og kanefart. Han sa at det er dyrt og vanskelig å ta på seg oppdrag i Sverige på grunn av ulike regelverk: Tollregler, Mattilsynets regler, MVA-bestemmelsene og Nasjonalparkreglene. Når det gjelder Fulufjellet Nasjonalpark er det for eksempel lov å ri på norsk side av fjellet, men ikke lovlig på svensk side av fjellet.

Patrick Johansen i Trysilguidene driver arrangerer skiskoleaktiviteter. Selskapet har 15 heltidsansatte, men på det meste i sesongen er det 120 ansatte.

– Vårt tema her er reglene for førerkort på snøscooter. I Norge må en ha S-klasse førerkort. Før var det slik at en kan kjøre på svensk ordning i Norge om omvendt. Men for yngre førere går ikke dette lengre; de trenger S-klasse førerkort. Det svenske førerkortet er ikke gyldig i Norge. Myndighetene på begge sider har lovet å se på dette. Vi håper dette løser seg, sa han.

 

Det ble også framhevet under møtet at det er et problem med kjøring av hundespann over Riksgrensen, spesielt aktuelt er dette på lengre turer. Det et stort grensehinder for hundespannkjøring.

Riksgrensen et hinder

Anders Møller i selskapet More Activities har etablert seg fast i Sälen og noen andre steder.

– Sälen lå i våre etableringsplaner. Vi etablerte oss raskere enn tenkt på grunn av utviklingen av Scandinavian Mountains AB, sa Møller som viste til at selskapet har stor aktivitet i Stockholm.

Han understreket at dersom selskapet skal bygge «en pakke» i Trysil-/Sälen-området, så vil Riksgrensen være et hinder. De som reiser hit med fly vil kanskje gjøre noe annet enn å bare kjøre på ski. Ikke minst vil det være slik i barmarkperioden der noen vil ønske tilgang til vann, etc.

– Hvordan skal en håndtere tysk-amerikanske turister som kommer. Hvordan skal vi pakettere over grensen? Ville han vite.

Scandinavian Mountains AB

svensk norsk

Charlotte Skott i Scandinavian Mountains AB sa at det var alle tankene og ideene på seminaret som er det viktige. Et seminar som dette er viktig, mene hun, fordi folk kan treffes.

– Turismen vokser så det knaker. Det beste er at det er her hos oss den vokser mest, nemlig i Sälen og Trysilfjellet. Derfor må vi jobbe langsiktig og seriøst både med nasjonale og internasjonale gjester. sa Skott blant annet.

Skott slo fast at flyplassideen oppstod i 2004. Flyplassprosjektet har fått et statlig investeringstilskudd på 250 millioner kroner. Den siste tiden har det vært jobbet videre med finansiering og driftsøkonomi. Nå foregår en detaljplanlegging av flyplassen.

– Dessuten ser ikke turister landegrenser. Det reiser til Trysil, Hemsedal, Sälen eller Idre. Grensene for de som reiser er ikke viktig. Folk reiser dit de har lyst til å reise, sa Skott som minnet om at den mest interessante perioden nå er vinteren. Men Scandinavian Mountains AB ønsker jo å utvikle både våren, høsten og sommeren som tilbud, dvs. et bredere tilbud.

Politisk arbeid

Simone Johanson satte ord på et viktig prinsipielt spørsmål da hun slo fast:

– Det er viktig å jobbe politisk i begge land for å fjerne hindrene! sa Johanson som arbeider i det svenske Skatteverket. Hun mente det ikke var mulig for Skatteverket å gjøre endringer. Skatteverket forvalter regelverk som politikerne fastsetter.

– Bare politisk arbeid kan endre lover og regler, framholdt hun.

Representantene for toll og skatt var samlet enige i at «den politiske vegen» var viktig for å få løst en del av de problemstillingene som bedrifter og foretak hadde løftet fram i seminaret.

Grensemuligheter

Prosjektleder i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, Kjell Vaagen, avsluttet med å slå fast at seminaret hadde vært lærerikt og viste at grensehindre som finnes for næringslivet i handel over Riksgrensen er kompliserte saker.

– Det er derfor Grensekomiteen har tatt initiativet til å utvikle et større interregprosjekt mellom Norge og Sverige for å rette søkelyset mot grensehinderet og næringslivet. Tidligere har det vært jobbet mye med å redusere og forenkle grensehindre for personer som krysser grensene og mindre mot grensehindre som næringslivet står overfor. Vi har derfor vært så ambisiøse å rette fokus mot små og mellomstore bedrifter som ikke har ressurser til å jobbe med disse problemstillingene. Prosjektet er nå fullfinansiert. Vi venter nå på overvåkningskomiteens beslutning. Det vil gi oss rimelig gode muskler for å styrke arbeidet med grensehindre og øke grensemulighetene, sa Vaagen.

Ingemar Kyhlberg-SiteDestination og paneldeltakere

BILDET: Ingemar Kyhlberg i SITE Destination AB leder møtet i Trysil. Foto Erik Johnsen