Vår verksamhet/delprojekt

I Gränskommittén arbetar vi med sakfrågor utifrån våra tre prioriterade målområden/teman samt i olika delprojekt. Her er et lite utdrag fra Strategiplanen 2017-2020:

Hedmark Dalarna samarbeidet – Visjon

Et innovativt grenseoverskridende samarbeide og partnerskap som forsterker grenseregionens attraksjons- og konkurransekraft og gjør det enklere å leve, arbeide og drive virksomhet i regionen.

Tre tematiske innsatsområder

På bakgrunn av de regionale medlemmenes strategiske plandokumenter og strategier/innsatsområder samt Samarbeidsprogrammet til Nordisk Ministerråd 2017-2020 vil Grensekomiteen Hedmark-Dalarna arbeide ut i fra tre tematiske innsatsområder 2018-2020. To av disse temaene «Hållbar landsbygdsutveckling» og «Innovative og resiliente regioner» er brede temaer med en rekke deltemaer som medlemmene i Grensekomiteen i dag i større eller mindre grad arbeider med i egne organisasjoner. Medlemmenes valg av temaer i egne organisasjoner er basert på swot-analyser, omfattende prosesser, statlige «oppdrag» og bl.a. politiske beslutninger. I tillegg har Grensekomiteen i flere år arbeidet med undertemaene «demografiske utfordringer», «Grenseregionalt samarbeide» og «Grønn tilvekst». Der de tematiske utfordringene og mulighetene synes å være slik at det kan utvikles en grenseregional merverdi ved å samarbeide om gjennomføringsaktiviteter, vil det også kunne utvikles et handlingsprogram på bakgrunn av dette. De tematiske innsatsområdene er bredt definert og med flere prioriterte undertemaer som vil danne utgangspunktet for handlingsprogrammer og virksomhetsplaner i årene 2018-2020.

Valget av innsatsområdet «Bedrifts- og næringsrettete grensehindre» er valgt fordi dette er et prioritert område for Nordisk Ministerråd og fordi dette er et temaområde som medlemmene i liten grad arbeider operativt med. Grensekomiteen kan derfor i noen grad ivareta medlemmenes

interesser innenfor dette temaet og fungere som kontaktorgan og veileder der det måtte være aktuelt. Grensekomiteen har arbeidet med dette temaet siden etableringen i 2012.

Under hvert av de foreslåtte temaene under er det også foreslått noen undertemaer som igjen danner utgangspunkt for utforming av et handlingsprogram for hvert av årene i perioden 2018-2020.

I. Hållbar landsbygdsutveckling med følgende prioriteringer: Prioritet 1: Demografiske utfordringer, kompetanseforsyning og Grenseregionalt samarbeide og økt tilgjengelighet. Prioritet 2: Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap

l for innsatsområdet er å bidra til politikkutvikling og nye løsninger på de utfordringer Hedmark og Dalarna står overfor.

Aktivitetene/prosjektene skal bidra til fortsatt kunnskapsutvikling og til en bedre forståelse av hvordan grenseregionalt samarbeide kan skape konkrete resultater og økt læring. Aktivitetene kan ta ulike former der noen drives av grensekomiteen, mens andre er samarbeidsaktiviteter eller man er partner i større partnerskap

II. Innovative og resiliente regioner med følgende prioriteringer: Grønn tilvekst, bioøkonomi og kompetanseforsyning

l for innsatsområdet er å bidra til politikkutvikling og nye løsninger på de utfordringer Hedmark og Dalarna står overfor.

Aktivitetene/prosjektene skal bidra til fortsatt kunnskapsutvikling og til en bedre forståelse av hvordan grenseregionalt samarbeide kan skape konkrete resultater og økt læring. Aktivitetene kan ta ulike former der noen drives av grensekomiteen, mens andre er samarbeidsaktiviteter eller man er partner i større partnerskap.

III. Bedrifts- og næringsrettete grensehindre, herunder informasjonsarbeid rettet mot nasjonale myndigheter

l for innsatsområdet er å bedre mulighetene for eksport og bedriftssamarbeid for bedrifter i Hedmark og Dalarna og å redusere og fjerne formelle, uformelle og mentale grensehindre.

Aktivitetene/prosjektene skal gjennomføres i nært samarbeid med Nordisk Ministerråd grensehindersekretariat, Grensetjenesten Norge-Sverige og Interregprosjektet «Gränsmöjligheter» der Hedmark-Dalarna skal ta aktivt del i de aktiviteter som skal gjennomføres de neste to årene i dette prosjektet i Hedmark og Dalarna uten å være partner eller medfinansiør.

Grensekomiteens rolle og konkrete oppgaver i grensehindersarbeidet vil kunne være:

 Vertskap og medansvarlig for arrangementer og workshops

 Kontaktpunkt, førstelinjestjeneste og formidlingsinstans for bedrifter og kommuner som har spørsmål om bedriftsrettete grensehindre

 Oppfølging av grensehindre som ikke prioriteres av Grensetjenesten Norge-Sverige og/eller Nordisk Ministerråd

 Arbeide med konkrete løsningsprosesser av bedriftsrettete grensehindre

 Vurdere og følge opp arbeidet med reiselivsnæringen og Scandinavian Mountains Airport og mulige grensehinderskonsekvenser av flyplassetableringen

 Være representert i LOTS-gruppen i Nordisk Ministerråd og delta på møter i LOTS-gruppen og Grenserådet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för innehållet på webbsidan är  kjell.vaagen