Slutrapport regionprojekt Vaajma/Gränshinder i Mittnorden

vaajmalogoRegionprosjektet Vaajma er en videreføring av prosjektet Midt-Skandinavisk Regionprosjekt. Mittnordenkommittén har delfinansierat projektet under 2013-14.

Prosjektets virkeområde, benevnt Vaajmaregionen, er definert som Lierne og Røyrvik kommuner i Norge, Frostviken i Strömsunds Kommun og Hotagen i Krokoms Kommun i Sverige.

Hensikten med prosjektet har vært å styrke samfunnsutvikling i regionen ved å utfordre den svenske og den norske stat til å gjennomføre pilottiltak innen distrikts- og regionalpolitikken. Samtidig var hensikten at kommunene skulle ta sin del av ansvaret ved å samarbeide tettere om de offentlige tjenestene ved å utvikle felles tjenester langs en øst/vest-akse over riksgrensen i steden for langs en nord/sør-akse langs riksgrensen.

Prosjektet har hatt seks hovedmål:

1. Regionen skal ha netto innflytting i prosjektperioden.

2. Øke sysselsettingen.

3. Opprettholde kvalitet, kapasitet og kompetanse i offentlig tjenesteproduksjon.

4. Regionens næringsliv og offentlig sektor skal ha tilstrekkelig tilgang på kompetanse.

5. Øke livskvaliteten til befolkningen.

6. Regionen skal være en pilotregion for svensk og norsk distriktspolitikk, og minst 3 pilottiltak/forsøk skal igangsettes i prosjektperioden.

Finansiering: Interreg Sverige-Norge -programmet. Mer information: www.vaajma.com

SlutrapportPDF

UtvärderingsrapportPDF

Spørsmål knyttet til rapportene kan rettes til

svensk hovedprosjektleder
tommie.jirhed(at)krokom.se
Tlf. +46 640 163 94

eller til norsk hovedprosjektleder
kjell.schive(at)lierne.kommune.no
Tlf. +47 975 23544

http://mittnorden.net/organisation/nyheter/nyheter/slutrapportregionprojektvaajmagranshinderimittnorden.5.2ac290b1148c33df0b71be.html