Politikerresan i SITE-regionen!

Site Destination bjöd in oss i Gränskommittén att delta med en programpunkt under några timmar på deras Politikerresa för politiker och tjänstemän i Malung-Sälen, Trysil, Engerdal och Älvdalens kommuner.

Resan sammanfattas av SITE-teamet på deras webbplats  http://www.sitedestination.com/en-historisk-resa så här:

”Resan inleddes på Ski Lodge i Sälen. SITE hälsade välkomna med en lägesbeskrivning av projektet. Malung-Sälens kommunalråd Kurt Podgorski och Näringslivschef Maggie Grundén presenterade Malung-Sälens kommun och dess syn på ett framtida SITE-samarbetet. Vikten av att fortsätta samarbeta lyftes fram då kommunerna har gemensamma utmaningar bland annat med en sjunkande befolkning, glest befolkat på stora ytor, säsongsbetonad turism och ansvar för fungerande infrastruktur för besöksnäringen. Genom att gemensamt agera som en funktionell region ger kommunerna en möjlighet att få gehör på en regional och nationell nivå. Malung-Sälen lade även vikt vid SITEs roll som en samarbetspartner för Gränskommittén Hedmark Dalarna.

Presentation Malung-Sälen v2       SITEs presentation -kommunernas vägval

Efter presentationen var det gemensam avfärd mot Norge. Gruppen passade dock på att få en guidad tur genom Sälenfjällen med ett gemensamt stopp på Mobergsköln i Rörbäcksnäs även känd som platsen för det framtida Airport Center. Ordförende Ole Martin Norderhaug guidade deltagarna mot Trysil och hälsade välkomna väl på plats i konferenslokalen vid Mountain Resort Park Inn. Presentationen lade vikt vid Trysils historia och hur skidåkning gått från ett nödvändigt transportmedel till grunden för en livsviktig besöksnäring. Deltagarna fick en insyn i arbetet med att skapa helårsturism och vikten av att veta vilka upplevelser den ”nya” besökaren är ute efter. Undersökningar av Visit Sweden visar att den alpina åkningen utgör en relativt liten del av aktiviteter som lockar en internationell gäst; snöskovandring, kulturella upplevelser, skoteråkning, längdskidåkning och norrsken visar sig vara minst lika intressanta. Guidning genom kommun  Presentation Trysil

 

Gränskomittén Hedmark-Dalarna ansvarade för eftermiddagens presentationer i Trysil. Gränskommittén, som är en samarbetsorganisation, initierades av det Nordiska Ministerrådet 2012 och är en av 12 gränskommittéer.  De kommunala representanterna fick information om Gränskommitténs uppdrag att minska gränshinder och utveckla regionen med fokus på; demografiska utmaningar, en gränsöverskridande risk och sårbarhetsanalys för Hedmark, Dalarna och Värmland, hälsa, vård och omsorg samt besöksnäringen, bland annat nämndes enkäten om gränshinder som genomförts i samarbete med Företagarna i Dalarna. Övriga frågor som Gränskommittén kommer att lyfta i framtiden är natur och rovdjur, landsbygd och service samt energi. För att informera om myndigheternas uppdrag, det gränsöverskridande samarbetets utmaningar och möjligheter fanns polisen från Trysil-Engerdal och Dalarna på plats tillsammans med Tullen i Östby, Landstinget och Trysil kommuns överläkare. Älvdalens kommun berättade om arbetet med sjukvård på kommunal nivå  i Sverige.

 

Polisen i Trysil-Engerdal berättade om utmaningarna med att vara det minsta distriktet i Hedmark som med små resurser (endast nio poliser och närmaste arresten i Hamar) även ska ansvara för den brottslighet som besöksnäringen innebär under högsäsong när upp till 50 000 – 60 000 vistas i Trysil. Kriminaliteten innebär till stor del stöld av skidor, narkotika, våld i nöjeslivet, smuggling och ökad användning av skoteråkning i gränsområdet. Länspolismästare i Dalarna Anders Landén och Polisområdeschef Lena Ronnerstedt-Eriksson delade Trysil-Engerdals problembild med tillägg att våld i stugor, försvunna eller skadade personer på fjället samt trafiksäkerhetsarbetet är resurskrävande utmaningar som faller inom polisens ansvarsområde. På den svenska sidan har man ingen arrest i Idre men dock en i Sälen som fungerar väl under högsäsong. Utmaningen för polisen är att få gehör för den belastning som besöksnäringen innebär med ökat antal individer som vistas i fjällen där alla dagar är en ”lördag”. Till en viss del finns ett gränsnära samarbete; på strategisk nivå genom Gränsräddningsrådet, TRUST/SITE, samverkansmöten på ledningsnivå med norsk och svensk polis. Operativt samarbete finns på lokal nivå genom t ex krogkontroll. En framtida flygplats och ökat antal gästnätter innebär ytterligare utmaningar; belastning på vägar påverkar trafiksäkerhet, polisen måste se över bemanning, arrestkapacitet, service (öppettider). Ett ökat antal krogar innebär att ordningsvaktsverksamheten måste ses över. Vid etablering av en internationell flygplats krävs resurser för icke Schengen- passkontroll, säkerhetskontroll, lokaler, utrustning, utbildning och stationering av personal samt ökad kapacitet i samband med större olyckor. Det krävs dock nationell involvering för att lösa problematik med att landa i Sverige och åka in i Norge. Länspolismästare Dalarna och Områdeschef Malung-Sälen    Polisen Trysil Engerdal

 

Inge Emil Berg från tullen i Östby gav en översikt i arbetet som sker i Idre och Östby. Östby är enda tullkontoret på norsk sida av gränsen med öppettiderna 8-21 måndag fredag, stäng lördag, söndag öppet mellan 15-21. I Engerdal använder man Idre som inte har fasta öppettider. På båda platserna är det ett nära samarbete mellan svensk och norsk personal. Norsk personal kan t ex agera 15 km in på svensk sida. Man hanterar laglig och olaglig trafik.  Det största utmaningar handlar om smuggling och droger. Vid en framtida etablering av flygplats innebär en av utmaningarna att kolla att flygresenärer inte har med sig olagliga mängder alkohol eller andra gods det är dock svårt att få gehör från en nationell nivå för de utmaningar tullkontoret står inför. Även sjukvården står inför utmaningar med de krav som en besöksnäring ställer. I likhet med polisen fördelas resurser efter antal invånare skrivna, inte antal människor som vistas i kommunen. Det ställer ökade krav på personal. Jonas  Carsten Jeppson, Kommuneoverlege, spesialist i allmennmedisin hos Trysil kommune gav deltagarna en insyn i den vardag som sjukvårdspersonalen står inför. Från v 51 till efter påsk är det i genomsnitt 30 000 personer / dag i Trysil, trots detta ges inga ytterligare resurser. På Trysils läkarcenter gavs förra året 26 717 konsultationer.  Mer besökare ställer krav på resurser. Kännedom om riskfaktorer för skidskador är nödvändigt för dimensionering av den lokala sjukvårdens; bemanning av skidpatruller, bemanning på vårdcentral, ambulansservice, sjukhus mm. Här krävs ytterligare forskning. Ett samarbete med Sverige ses som positiv då man kan utbyta erfarenheter, kompetensutveckla och stärka beredskapen. Samarbetsmöjligheterna sågs även av Lena Freij från Landstinget Dalarna. Dag 1 avslutades med en presentation från Anna Matsson om SITEs arbete med hållbar slamhantering.”

Stort tack till SITE Destination för intressanta dagar och för att ni inviterade oss!