[orbit-slider category="forside"]

Gränsforum 2017 i Sälen: – Integrasjon av flyktninger viktig utfordring

22. februar svar Grenseforum 2017 samlet til møte på Høgfjällshotellet i Sälen. Tema var innvandring og kompetanse under overskriften ”fra immigrant til medarbeider”. Kommunlråd Kurt Podgorski i Malung Sälen kommune åpnet konferansen ved å slå fast at det er en sterk utvikling i området med blant annet flyplass i Malung-Sälen.

Tekst og foto: Erik Johnsen

– Derfor trenger vi flere folk som vil bosette seg her. Integrasjon av flyktninger er derfor en viktig utfordring. Vi har jo veldig mye plass. En framgangsrik integrasjon av innvandrere og flyktninger er viktig. Vi har et næringsliv som skriker etter arbeidskraft, sa han og ønsket alle de rundt 50 deltakerne velkommen til Malung Sälen.

Både Hedmark fylke og Dalarnas län står overfor utfordringer med en befolkning som blir stadig eldre og et arbeidsmarked der foretak, organisasjoner og myndigheter får stadig større utfordringer med å finne riktig kompetanse.

(mer…)

Gränsforum 2017 med seminar «Från immigrant till medarbetare»

Seminariet arrangeras av Gränskommittén Hedmark-Dalarna tillsammans med: SITE Destinasjon, Vägen In, Region Dalarna, Hedmark fylkeskommune, Länsstyrelsen i Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark, Regiona Sør-Østerdal og Nordiska Ministerrådet.

Bakgrunnen for seminaret er at stora delar av Hedmark och Dalarna står inför en besvärlig situation inom demografi och kompetensförsörjning. Mitt i en utveckling med minskande (infödd) befolkning och ett ökande behov av ny arbetskraft har vi tagit emot flera tusen människor som är potentiella nya invånare och medarbetare.

Men mellan vårt behov av nya invånare, ny arbetskraft och immigrantens behov av en trygg miljö, ett bra liv och jobb ligger hårt arbete med språkinlärning, utbildning, bostadsförsörjning, nätverksbyggande, matchning och ett attraktivt liv ”på landet”. Detta är inte enkelt att uppfylla, men det finns de som har lyckats. Foto SITE Destinasjon

 

(mer…)

Ledergruppa i Grensekomiteen Hedmark-Dalarna med møte i Hamar

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna var 14. og 15 desember på møte i Hamar. En rekke saker ble drøftet. Men den viktigste saken var drøftinger om Grensekomiteens arbeid de kommende årene.

lederne

BILDET: Rundt bordet på hotell Scandic i Hamar ser vi: Ole Jørn Alfstad (Hedmark fylkeskommune), Veronica Moraeus (Länsstyrelsen i Dalarna), Terje Røe (Sør-Østerdalsregionen), Lennart Färje (Region Dalarna), Hans Pontusson (Region Dalarna), Kjell Vaagen (Hedmark fylkeskommune), Jorunn Stubsjøen (Fylkesmannen i Hedmark) og Knut Anders Fossum (Fylkesmannen i Hedmark).

(mer…)

Kick-off: Ökat samarbete för att minska gränshinder

Den 23 november hade projektet Gränsmöjligheter kick-off i Morokulien. Syftet med Gränsmöjligheter är att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige för små och medelstora företag. Målen är bland annat att reducera mentala, formella och informella hinder för näringslivet.

katarina-nordenstam-kjell-vaagen-og-kenneth-johannson

BILDET: 40-50 personer deltok under Kick-off på Morokulien, blant dem var prosjektleder Katarina Nordemstam, prosjektleder Kjell Vaagen og landshövding Kenneth Johannson.

 

 

(mer…)

Informasjon fra Grensekomiteen Hedmark Dalarna

Nyhetsbrev fra Grensekomiteen Hedmark-Dalarna

November 2016

Integrasjon, attraktivitet og kompetanse tema for Gränsforum 2017

Stora deler av Hedmark og Dalarna står overfor en utfordrende situasjon når det gjelder demografi og kompetanse. Med utgangspunkt i grensekommunene i Malung-Sälen, Trysil, Älvdalen og Engerdal skal det undersøkes hvordan kommuner raskere og bedre kan benytte seg av det potensialet som finns hos innvandrere og flyktninger med tanke på å dekke arbeidskraftsbehovet i kommunene.

Dette skal gjøres ved å analysere SITE kommunenes utviklingsstrategier, intervjue nøkkelpersoner i kommune og næringsliv. Denne problematikken skal drøftes i Gränsforum  22. februar på Högfjällshotellet i Sälen.Målet er å levere et dokument for det kompetansebyggende arbeidet som mange kommuner står overfor og gjennom praktiske eksempel vise hvordan man har løst utfordringene på et god måte.

 

Gränsmöjligheter med utstilling på Interreg-samling i Trysil

Prosjektet «Gränsmöjligheter  – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den norsk-svenske gränsen» deltok med en utstilling i forbindelse med 20-årsjubileet for Interreg Norge-Sverige i Trysil 27. og 28. oktober.

Prosjektet ble presentert gjennom Rollups på svensk og norsk. Det var også utarbeidet en folder om prosjektet på både norsk og svensk.

eu-jubileum

BILDET: Angelika Klarenfjord i Gränsmöjligheter i samtale med en av de som besøkte prosjektutstillingen: Harald Østmo ved Trysil videregående skole. Sistnevnte arbeider blant annet med utveksling for elever i håndverksfag over riksgrensen til Sverige.

  

Kick-off for interregnprosjektet Gränsmöjligheter 23. november

Prosjektet «Gränsmöjligheter  – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den norsk-svenske gränsen» har så vidt kommer i gang med arbeidet. 23. november samles et 50-talls deltakere til Kick-off på grensepunktet Morokulien (bildet under).

morokulien

I forbindelse med prosjektets Kick-off vil det bli tilrettelagt en liten minimesse med informasjon fra partnerne som er med i prosjektet. Under Kick-off er det invitert forelesere som kan sette fokus på prosjektets arbeidsfelt. Prosjektet vil også bli presentert.

Gränsmöjligheter er et treårig prosjekt med formål å arbeide for økt grenseoverskridende virksomhet mellom Norge og Sverige for små og mellomstore foretak. Projekteiere er Länsstyrelsen Värmland og Hedmark fylkeskommune.

Kick-off starter kl. 11.00, 23. november og vil bli avsluttet kl. 15.00. Av programmet framgår det at Norges representant i Grensehindrerrådet, Svein Ludvigsen, vil holde en orientering om grensehindre for næringslivet, mens svenske Felicia Provender i Healthgoing vil foredra over temaet ”Norge som Möjlighet”.

Frode Ek Skarnes i Mapei AS vil holde foredrag over temaet «å arbeide grenseoverskridende», mens Charlotte Skott i Scandinavian Mountains AB vil foredra over temaet «Ett samarbete med fokus på möjligheter, utan gränser og hindre».

Et spennende tema som det i prosjektet knytter seg stor interesse til, er arbeidspakken «Mentala gränshinder». Tomas Johnsson I Malung-Sälens kommune vil sette fokus på dette temaet.

Prosjektleder for Gränsmöjligheter Katarina Nordmark i  Länsstyrelsen Värmland vil orientere om selve prosjektet Gränsmöjligheter. Värmlands landshövding Kenneth Johansson vil avslutte med temaet «Framtidsvisioner».

 

Energieffektivisering i offentlige bygg – Østersjøsamarbeid Status for prosjektet EFFECT4Buildings

40% av energiforbruket i Europa er knyttet til eksisterende bygningsmasse og en nesten like stor andel av CO2-utslippene.  Det er en klar målsetting bl.a. ut i fra Paris-avtalen å redusere energiforbruk og utslipp fram mot 2030.  Flere land i Østersjøregionen med Sverige og Länsstyrelsen Dalarna i spissen ønsker å gjøre noe med denne utfordringen og har etablert et partnerskap av regionale partnere for å arbeide med dette temaet. 

Partnerskapet i Effect4Buildings møttes i Malmø for en tid tilbake for å arbeide videre med en hovedprosjektsøknad til Østersjøprogrammet. Prosjektet har allerede fått aksept for en fase 1-søknad. Prosjektet har fått status som flaggskipprosjekt i Østersjøstrategien (Horisontal Action of Climate og Policy Area of Energy).

Dette er en bekreftelse på at prosjektet vil ha en strategisk rolle. Council of The Baltic Sea States og Næringsdepartementet i Latvia er koordinator for energiarbeidet i Østersjøen. Begge organisasjoner støtter prosjektet.

Prosjektets målsetting er å øke kapasiteten og kompetansen for finansielle og tekniske instrumenter hos blant annet kommunale og offentlige eiendomsforvaltere (public building managers) slik at dmalmo-motee kan styrke sine muligheter til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i kommunale/offentlige bygg.  Partnere fra Finland, Estland, Latvia, Polen, Danmark, Sverige og Norge deltar i prosjektet. Søknad skal leveres innen 17. januar 2017.

 

 

BILDET: Deltakere under møtet i Malmø.

 

Grenseregionalt Forum med årsmøte på Tanum Strand

Grenseregionalt Forum hadde sitt årsmøte i forrige uke i Tanumstrand, Bohuslän med Svinesundkomiteen som vertskap. Fra Hedmark-Dalarna deltok Lennart Färje og Kjell Vaagen.

 tanum-mote

BILDET: Deltakere i Grenseregionalt Forum

En viktig del av programmet på Grenseregionalt Forum var rettet mot det nye regionalpolitiske samarbeidsprogrammet til Nordisk Ministerråd og Regionreformen.  For Grensekomiteen Hedmark-Dalarna vil det spesielt være interessant å arbeide med temaene «Hållbar Landsbygdsutveckling» og «Innovative og resiliente (robuste) regioner».  Dette er temaer som Hedmark og Dalarna har felles interesser for og som kan danne et godt grunnlag for samarbeidet framover.  Regionreformen er også et arbeidsområde som er omfattet av stor interesse og på Forumet var det fire presentasjoner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland der det bl.a. ble vist til konsekvenser for det internasjonale samarbeidet ved større regioner.

 

Avtale om grensekryssing med snøscooter mellom Sverige og Norge

Myndighetene i Norge og Sverige har undertegnet en avtale om trafikk med snøscooter over grensa mellom Norge og Sverige. På denne måten har myndighetene i begge land forenklet og samtidig gjort det enklere for snøscootere i grensetraktene.

Dette betyr at det er inngått en avtale om at førere med førerkort i Norge henholdsvis i Sverige fra desember i år kan kjøre i begge land. Dette har tidligere ikke vært mulig på grunn av norske førerkortregler.

Utfordringene med dette har vært spesielt store i grensetraktene, blant annet i alpinanlegg i Norge der mange svensker jobber. Kompetansebeviset i Sverige har tidligere ikke vært gyldig i i Norge.

161 mil grensemuligheter langs den norsk-svenske grensen

Hedmark fylkeskommune har sammen md Länsstyrelsen i Värmland bevilget økonomiske midler i samarbeid med flerae svenske og norske partnere for å driva prosjektet ”Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen”.

morokulien-tollstasjon-5-bilde-til-hjemmeside

Prosjektet er treårig og startet opp 1. september. Det totale budsjettet er på 1.396 .816 euro. Det tilsvarer ca. 12,5 millioner norske kroner.

Lensstyrelsen i Värmland er hovedprosjekteier. Norsk prosjektleder for Hedmark fylkeskommune er Kjell Vaagen. Vaagen sier at samarbeid er nøkkelordet i dette store svensk-norske prosjektet.

BILDE: Fra grensen mellom Norge og Sverige på Morokulien. Foto Erik Johnsen

(mer…)

Vellykket seminar om grensehinder i Trysil

Grensekomiteen Hedmark Dalarna samlet mandag 18. april myndighetspersoner og for næringslivs på begge sider av Riksgrensen mellom Norge og Sverige til et seminar om grenseoverskridende næringsvirksomhet og grensehindre for næringslivet.

Prosjektleder i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, Kjell Vaagen, minnet om at Grensekomiteen eies av de fire myndighetsorganene Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Länsstyrelsen i Dalarna og Region Dalarna. I tillegg har Sør-Østerdalsregionen i Hedmark med i arbeidet. Både næringslivsrepresentanter og offentlige myndigheter på begge sider av grensen var representert.

Deltakere i plenum

BILDET: Det ble et vellykket seminar med mange deltakere i Trysil 18. april. Foto Erik Johnsen

(mer…)

Älvdalen kommun i Dalarna: Attraktivitetsanalys från Telemarksforskning

Älvdalens kommun är i början av processen med att uppdatera kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är det dokument som styr framtida utveckling, markanvändning och byggande i kommunen. De som genomför planeringen vill få in så många synpunkter och idéer som möjligt och bjöd därför in olika aktörer i kommunen till en workshop.

Tekst og foto: Ola Granholm/Framväxtbolaget AB

Fra Workshopen

BILDET: Fra workshop i Älvdalen kommun

(mer…)

Invitasjon til seminar om grensehindre for næringslivet

Kjell Vaagen

Kjell Vaagen

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna inviterer til seminar om grenseoverskridende virksomhet og grensehindre for næringslivet i Hedmark og Dalarna. Seminarer holdes på Radisson Blu Trysil, 18. april 2016. Påmeldingsfrist er 8. april.  Påmelding via link på neste side. Spørsmål om seminaret kan rettes på epost til prosjektleder Kjell Vaagen (bildet) kjell.vaagen@hedmark.org eller til Ingemar Kyhlmark: ingemar@sitedestinasjon.com.

 

 

 

(mer…)