Om Hedmark

Birkebeinerløypa 2012 Foto: Erik Haugen / Fylkesmannen i Hedmark

 

Fakta om Hedmark

Hedmark er det tredje største fylket i landet når det gjelder areal, og utgjør 8,5 prosent av fastlands-Norges areal. Hedmark har 3,9 prosent av folketallet i Norge. Alderssammensetningen viser at Hedmark er det fylket som har størst andel eldre over 67 år. Fylket bærer preg av spredt bosetting. Om lag halvparten av befolkningen er konsentrert i kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Et fylke med såpass stort areal har et stort transportbehov. Samlet utgjør det offentlige vegnettet 6.639 kilometer. Dette er det nest største offentlige vegnettet i et fylke på landsbasis.

Hedmark er landets største jord- og skogbruksfylke.

Den landbruksbaserte industrien utgjør ca 60 prosent av industrisysselsettingen. Fylket har variert natur, fra åkerlandskap i sør og vest, til vidstrakte skogområder i øst og luftige fjellvidder i nord. Store deler av disse fjellviddene er fredet.

Folketall
197 406 pr. 1. januar 2019.

Areal

 • produktive jordbruksarealer 4 prosent
 • tettsteder, veger, natur- og friluftsområder 17 prosent
 • ferskvann 5 prosent
 • myr og fjell over 900 m.o.h. 27 prosent

 Offentlig vegnett

 • 6.639 kilometer, herav 3843 kilometer fylkesveger,
 • 700 kilometer riksveger og 2096 kilometer kommunale veger.
  • Viktige grensekorridorer mellom Hedmark og Dalarna/Värmland er:
  • Trysil/Malung er riksveiene 25 Elverum-Støa og 66 Malung-Stöten
  • Riksveiene 26 og 70 Drevsjø-Idre
  • Riksveiene 26 og 62 mellom Trysil og Höljes i Torsby, Värmland

Høyeste fjell
Rondeslottet 2.178 m.o.h.

Lengste elv
Glomma med total lengde 601 kilometer og et samlet fall på 860 meter.

Største innsjø
Mjøsa er 117 kilometer lang, dekker et areal på 365 kvadratkilometer, ligger 123 meter over havet og største offisielle dybde er 468 meter

Sjusjøen! Foto Erik Haugen / Fylkesmannen i Hedmark

Næring og nyskaping

Sentrale utviklingstrekk for næringslivet i 2011:

Utvikling i antall arbeidsplasser og antall bedrifter i fylket, sammen med befolkningsutvikling, er viktige indikatorer mht. regionalutvikling. Kort oppsummering av næringsutviklingen i Hedmark de siste åra har vært at Hedmark har en næringsstruktur med en overrepresentasjon innen næringer i generell tilbakegang og en underrepresentasjon i næringer i vekst. En illustrasjon på både status og utfordringer mht. næringsutvikling er endring i antall bedrifter fra et år til et annet. Ved utgangen av 2011 var det 7532 bedrifter i Hedmark med mer enn en ansatt. Det er en økning på 0,7 prosent sammenliknet med tall ved utgangen av 2010. På landsbasis var det i samme periode en vekst på 0,5 prosent. Resultatetfor 2011 kan tolkes som at det målrettede arbeidet som skjer i regi av Innovasjon Norge med direkte bedriftstilskudd og Hedmark fylkeskommunes arbeid med tilretteleggende næringsutvikling har en effekt.

Fordeling av statlige utviklingsmidler

Hedmark fylkeskommune fikk i 2011 en total tildeling på 84,16 millioner kroner i regionale utviklingsmidler fra Kommunal og regionaldepartementet. Av dette ble 34 millioner kroner tilført Innovasjon Norge Hedmark. 14,53 millioner kroner var øremerket kommunale næringsfond, og Kongsvinger kommune fikk tilført 2 millioner kroner i omstillingsmidler. Interreg ble tildelt 5,94 millioner kroner. 27,69 millioner kroner gikk til ulike næringsutviklingstiltak gjennom Hedmark fylkeskommune.

Innovasjon

For å nå målet om 220 000 innbyggere i Hedmark innen 2020 må en sikre en positiv arbeidsplassutvikling. Dette kan skje, enten ved etablering av nye arbeidsplasser, eller ved å videreutvikle eksisterende bedrifter. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er en bevisst satsing på FoU og innovasjon. Hedmark fylkeskommune har de siste årene satset på å bygge opp en innovasjonsstruktur. I 2011 ble tre næringshager i Hedmark tatt opp i det nye nasjonale næringshageprogrammet. I det nye programmet er det en fast ressurs som skal drive bedriftsutvikling. Siste år har Hedmark, sammen med Oppland, utlyst 33 millioner kroner til FoU prosjekter gjennom regional forskningsfond. Målgruppene for dette programmet er Høgskoler og andre Fou-institutter, offentlig sektor og næringsliv. Fra 2. halvår har de to fylkene også vært med i VRI2 Innlandet. På årsbasis gir dette 8-9 millioner kroner til innovasjonsarbeid innenfor reiseliv, bioenergi og tremekanisk industri.

Lokal næringsutvikling 2011

Flere arbeidsplasser og et variert og solid næringsliv er grunnlaget for bosetting og verdiskaping i alle lokalsamfunn i Hedmark. Fylkeskommunen arbeider derfor aktivt for at det skal etableres nye bedrifter, og for at eksisterende bedrifter skal utvikle seg videre. For å få til dette gir fylkeskommunen:

 • Tilbud om kurs til de som vil etablere egen bedrift, eller er nyetablerte.
 • Tilbud om kompetanseheving og nettverksbygging  for det lokale, offentlige næringsapparatet.
 • Tilskudd og annen støtte til Ungt Entreprenørskap og andre som arbeider aktivt med entreprenørskapsopplæring i skolen.

Etablereropplæring, mål og resultater

2011 var det første året VINN (de som tilbyr etablererkurs i alle fire regionene på vegne av Hedmark fylkeskommune) hadde ansvaret for gjennomføring av etablereropplæringa i Hedmark, etter gjennomført anbudsrunde i 2010. Det ble gjennomført avklaringskurs (“skal-skal ikke-kurs”) og grunnkurs i alle regioner to ganger, med unntak av SørØsterdal. Her gjennomføres et spesialtilpassa kurs for sesongansatte i Trysil. Det er også gjennomført to kveldskurs i formaliteter rundt bedriftsetablering, og ett kveldskurs for unge bedrifter i vekst. I samarbeid med NAV er det gjennomført to dagskurs med tema “Egen bedrift – noe for meg?”

Trysilfjellet