Om Gränskommittéen

Hedmark-Dalarna samarbetet-Gränskommitté är den 11:e gränskommittén som startats!

Bakgrunden till samarbetet är TRUST Hedmark Dalarna-projektet (2008-2012) som avslutades i april 2012. Projektet hade under de 3,5 åren som projektet pågått haft som mål att efter projektets slut kunna starta ett varaktigt bestående institutionellt samarbete mellan Hedmark och Dalarna. För mer info om TRUST-projektet, se Slutrapporten som ligger under Dokument uppe i topp-menyn!

I mars 2012 träffades huvudmännen i TRUST-projektet (Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmark Fylkeskommune och Fylkesmannen i Hedmark) i norska Høsbjør och enades om att tillsammans bilda Hedmark- Dalarna samarbetet- Gränskommitté från och med 1 maj 2012. Huvudmännen bakom den nya Gränskommittén är samma organisationer som tidigare, med tillägg av representanter från Regionrådet for Sør-Østerdal.  Ekonomiskt stöd får Gränskommittén från Nordiskt ministerråd (www.norden.org) och de fyra huvudmännen som startade Gränskommittén.

Hedmark -Dalarna samarbetet -Gränskommitté är ett gemensamt gränsöverskridande samarbetsorgan för regionala myndigheter/utvecklingsaktörer och kommuner i Hedmark och Dalarna. Samarbetet bygger på ett samarbetsnätverk mellan de regionala myndigheterna och kommunerna. Organisationerna genomför ett nära samarbete inom prioriterade områden för att främja regional utveckling och tillväxt i regionen. Arbetet bygger på historisk-och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse och med en förståelse för de utmaningar som finns i det gränsöverskridande samarbetet. Miljö/hållbarhet, jämställdhet och mångfald/integration kommer att prägla verksamheten.

Hedmark- Dalarna samarbetet -Gränskommittén arbetar för ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter med andra nordiska gränsregioner. Gränskommittén kommer också att övervaka och delta i, när det är lämpligt, i andra nordiska och europeiska projekt för att öka konkurrenskraften och för att stärka regionen att bli en framgångsrik och innovativ gränsöverskridande region, där syftet är att skapa ett mervärde för Hedmark och Dalarna och samarbetsorganisationerna som är medlemmar.

 

Vision

 Ett innovativt och gränsöverskridande samarbete och partnerskap som förstärker gränsregionens attraktions-och konkurrenskraft och gör det enklare att leva, arbeta och driva verksamhet i regionen

Innsatsområder

I arbetet med å skape tilvekst og regional utvikling har har Hedmark Dalarna samarbetet- Gränskommittén i strategiplanen 2018-2020 fastlagt tre tematiske innsatsområder som Grensekomiteen i all hovedsak skal arbeide med.  To av disse områdene er godt forankret i Nordisk Ministerråds Samarbeidsprogram 2017-2021:Bærekraftig landsbygdsutvikling og Innovative og resiliente regioner:

  • Bærekraftig/hållbar landsbygdsutveckling
  • Innovative og resiliente regioner

  • Bedrifts- og næringsrettete grensehindre

 Mål

Mål for innsatsområde 1 og 2 er å bidra til politikkutvikling og nye løsninger på de utfordringer Hedmark og Dalarna står overfor.

Mål for innsatsområde 3 er å bedre mulighetene for eksport og bedriftssamarbeid for bedrifter i Hedmark og Dalarna og å redusere og fjerne formelle, uformelle og mentale grensehindre.

Handlingsprogram 2018-2019

Handlingsprogrammet består av 14 ulike aktiviteter/prosjekter som skal gjennomføres i perioden 2018-2019.