Informasjon fra Grensekomiteen Hedmark Dalarna

Nyhetsbrev fra Grensekomiteen Hedmark-Dalarna

November 2016

Integrasjon, attraktivitet og kompetanse tema for Gränsforum 2017

Stora deler av Hedmark og Dalarna står overfor en utfordrende situasjon når det gjelder demografi og kompetanse. Med utgangspunkt i grensekommunene i Malung-Sälen, Trysil, Älvdalen og Engerdal skal det undersøkes hvordan kommuner raskere og bedre kan benytte seg av det potensialet som finns hos innvandrere og flyktninger med tanke på å dekke arbeidskraftsbehovet i kommunene.

Dette skal gjøres ved å analysere SITE kommunenes utviklingsstrategier, intervjue nøkkelpersoner i kommune og næringsliv. Denne problematikken skal drøftes i Gränsforum  22. februar på Högfjällshotellet i Sälen.Målet er å levere et dokument for det kompetansebyggende arbeidet som mange kommuner står overfor og gjennom praktiske eksempel vise hvordan man har løst utfordringene på et god måte.

 

Gränsmöjligheter med utstilling på Interreg-samling i Trysil

Prosjektet «Gränsmöjligheter  – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den norsk-svenske gränsen» deltok med en utstilling i forbindelse med 20-årsjubileet for Interreg Norge-Sverige i Trysil 27. og 28. oktober.

Prosjektet ble presentert gjennom Rollups på svensk og norsk. Det var også utarbeidet en folder om prosjektet på både norsk og svensk.

eu-jubileum

BILDET: Angelika Klarenfjord i Gränsmöjligheter i samtale med en av de som besøkte prosjektutstillingen: Harald Østmo ved Trysil videregående skole. Sistnevnte arbeider blant annet med utveksling for elever i håndverksfag over riksgrensen til Sverige.

  

Kick-off for interregnprosjektet Gränsmöjligheter 23. november

Prosjektet «Gränsmöjligheter  – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den norsk-svenske gränsen» har så vidt kommer i gang med arbeidet. 23. november samles et 50-talls deltakere til Kick-off på grensepunktet Morokulien (bildet under).

morokulien

I forbindelse med prosjektets Kick-off vil det bli tilrettelagt en liten minimesse med informasjon fra partnerne som er med i prosjektet. Under Kick-off er det invitert forelesere som kan sette fokus på prosjektets arbeidsfelt. Prosjektet vil også bli presentert.

Gränsmöjligheter er et treårig prosjekt med formål å arbeide for økt grenseoverskridende virksomhet mellom Norge og Sverige for små og mellomstore foretak. Projekteiere er Länsstyrelsen Värmland og Hedmark fylkeskommune.

Kick-off starter kl. 11.00, 23. november og vil bli avsluttet kl. 15.00. Av programmet framgår det at Norges representant i Grensehindrerrådet, Svein Ludvigsen, vil holde en orientering om grensehindre for næringslivet, mens svenske Felicia Provender i Healthgoing vil foredra over temaet ”Norge som Möjlighet”.

Frode Ek Skarnes i Mapei AS vil holde foredrag over temaet «å arbeide grenseoverskridende», mens Charlotte Skott i Scandinavian Mountains AB vil foredra over temaet «Ett samarbete med fokus på möjligheter, utan gränser og hindre».

Et spennende tema som det i prosjektet knytter seg stor interesse til, er arbeidspakken «Mentala gränshinder». Tomas Johnsson I Malung-Sälens kommune vil sette fokus på dette temaet.

Prosjektleder for Gränsmöjligheter Katarina Nordmark i  Länsstyrelsen Värmland vil orientere om selve prosjektet Gränsmöjligheter. Värmlands landshövding Kenneth Johansson vil avslutte med temaet «Framtidsvisioner».

 

Energieffektivisering i offentlige bygg – Østersjøsamarbeid Status for prosjektet EFFECT4Buildings

40% av energiforbruket i Europa er knyttet til eksisterende bygningsmasse og en nesten like stor andel av CO2-utslippene.  Det er en klar målsetting bl.a. ut i fra Paris-avtalen å redusere energiforbruk og utslipp fram mot 2030.  Flere land i Østersjøregionen med Sverige og Länsstyrelsen Dalarna i spissen ønsker å gjøre noe med denne utfordringen og har etablert et partnerskap av regionale partnere for å arbeide med dette temaet. 

Partnerskapet i Effect4Buildings møttes i Malmø for en tid tilbake for å arbeide videre med en hovedprosjektsøknad til Østersjøprogrammet. Prosjektet har allerede fått aksept for en fase 1-søknad. Prosjektet har fått status som flaggskipprosjekt i Østersjøstrategien (Horisontal Action of Climate og Policy Area of Energy).

Dette er en bekreftelse på at prosjektet vil ha en strategisk rolle. Council of The Baltic Sea States og Næringsdepartementet i Latvia er koordinator for energiarbeidet i Østersjøen. Begge organisasjoner støtter prosjektet.

Prosjektets målsetting er å øke kapasiteten og kompetansen for finansielle og tekniske instrumenter hos blant annet kommunale og offentlige eiendomsforvaltere (public building managers) slik at dmalmo-motee kan styrke sine muligheter til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i kommunale/offentlige bygg.  Partnere fra Finland, Estland, Latvia, Polen, Danmark, Sverige og Norge deltar i prosjektet. Søknad skal leveres innen 17. januar 2017.

 

 

BILDET: Deltakere under møtet i Malmø.

 

Grenseregionalt Forum med årsmøte på Tanum Strand

Grenseregionalt Forum hadde sitt årsmøte i forrige uke i Tanumstrand, Bohuslän med Svinesundkomiteen som vertskap. Fra Hedmark-Dalarna deltok Lennart Färje og Kjell Vaagen.

 tanum-mote

BILDET: Deltakere i Grenseregionalt Forum

En viktig del av programmet på Grenseregionalt Forum var rettet mot det nye regionalpolitiske samarbeidsprogrammet til Nordisk Ministerråd og Regionreformen.  For Grensekomiteen Hedmark-Dalarna vil det spesielt være interessant å arbeide med temaene «Hållbar Landsbygdsutveckling» og «Innovative og resiliente (robuste) regioner».  Dette er temaer som Hedmark og Dalarna har felles interesser for og som kan danne et godt grunnlag for samarbeidet framover.  Regionreformen er også et arbeidsområde som er omfattet av stor interesse og på Forumet var det fire presentasjoner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland der det bl.a. ble vist til konsekvenser for det internasjonale samarbeidet ved større regioner.

 

Avtale om grensekryssing med snøscooter mellom Sverige og Norge

Myndighetene i Norge og Sverige har undertegnet en avtale om trafikk med snøscooter over grensa mellom Norge og Sverige. På denne måten har myndighetene i begge land forenklet og samtidig gjort det enklere for snøscootere i grensetraktene.

Dette betyr at det er inngått en avtale om at førere med førerkort i Norge henholdsvis i Sverige fra desember i år kan kjøre i begge land. Dette har tidligere ikke vært mulig på grunn av norske førerkortregler.

Utfordringene med dette har vært spesielt store i grensetraktene, blant annet i alpinanlegg i Norge der mange svensker jobber. Kompetansebeviset i Sverige har tidligere ikke vært gyldig i i Norge.