Hedmark og Dalarna kan ha mye å samarbeide om innenfor klima- og energiområdet

Fylkeskommunene og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland arrangerer 20-21 mars klimakonferansen : «Grønn Utvikling i Innlandet».  Til konferansen var det invitert en rekke foredragsholdere, der Grensekomiteen Hedmark-Dalarna hadde invitert Miljøvernsjef Per-Erik Sandberg fra Länsstyrelsen Dalarna som snakket om Dalarna-Sveriges pilotfylke for Grønn utvikling.  Per-Erik Sandberg deltok også i paneldebatten på slutten av dagen.

 

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsson fra Hedmark fylkeskommune åpnet konferansen sammen med fylkesvaraordfører Ivar Odnes fra Oppland.  Torp Adolfsson viste bl.a. i sin åpningstale til Interregprosjektene GREEN2020 og FEM (Fornybar energi, energi og miljø), der både Hedmark og Dalarna er med og at disse prosjektene er gode eksempler på grenseoverskridende samarbeid mellom våre fylker.  Hun fortalte også at energi- og klimaområdet nå er det nest viktigste området, målt i kroner bevilget til prosjekter, i Indre Skandinavia-regionen.

 

Miljøvernsjef Per-Erik Sandberg fra Länsstyrelsen Dalarna la i sitt foredrag vekt på at Regjeringen i Sverige har gitt Länsstyrelsene i oppdrag å strategisk samordne og lede arbeidet med energiomstilling og skape et samsyn med kommuner og næringsliv om hva vi bør gjøre sammen.  Sandberg viste også til en klar systematikk og målsetting i arbeidet, som også var kvantifisert med 5000 nye jobber innenfor fornybar energi, skog og vind innen 2050.  Han var også inne på EnergiIntelligent Dalarna, sektorsamfunnet og at samordning er nødvendig for å nå de ambisiøse målene.  Det ble vist til gode eksempler fra Dalarna innenfor benchmarkinganalyse (Dalarna energiweb), Byggdialogen der 50 store bedrifter innenfor byggsektoren deltok og Länsstyrelsenes energiportal for læring.

 

Under paneldebatten viste Torp Adolfsson bl.a. fra innkjøps- og anbudspolitikken for å styrke det grønne perspektivet og andre berømmet Dalarna for å ha vært konkrete i det langsiktige arbeidet ved å bl.a. målsette antall sysselsatte i grønne næringer mot 2050.  Torp Adolfsson viste også til at Klimaplan for Hedmark hadde en langsiktig målsetting om å bli klimanøytral i 2030. Flere av deltakerne hadde kunnskap om Sverige og av de ting som ble nevnt var Trafikverket som opererer med langsiktige miljøkonsekvenser i sitt planarbeid og mer generelt metodikk og langsiktighet, bl.a. i det regionale nivåets samarbeid med kommunene i klima- og energiplanleggingen.  Sandberg nevnte at Länsstyrelsen hadde jobbet tett opp mot og støttet kommunene i Dalarna i planarbeidet, både enkeltvis og regionalt og at kommunale eiendomsselskaper kunne være gode samarbeidspartnere.  Samarbeid over grensen om bl.a. planlegging og biogass var også av de tingene som ble nevnt under paneldebatten.

På bildet sitter fra venstre:   Ivar Odnes, Fylkesvaraordfører i Oppland, Miljøvernsjef Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna, Anne Karin Torp Adolfsson, Fylkesråd Hedmark og Kjetil Bjørklund, Kommunens Sentralforbund

Text och foto: Kjell Vaagen, Gränskommittén