Gränshindersverkstad!

Nordisk Ministerråd gjennomførte i går en verkstad om grensehindre i Norden for 30 nordiske deltakere fra informasjonstjenesten Hallo Norden, Grensetjenestene og Grensekomiteene.

 

Bakgrunnen for seminaret var at Ministerrådet ønsket medvirkning til utviklingen av den nye grensehindersdatabasen og en handlingsplan for det videre arbeidet med grensehindre.  Arbeidet med grensehindre er fortsatt høyt prioritert i Ministerrådet og Grensehinderdatabasen vil være et viktig verktøy i arbeidet med å redusere og fjerne grensehindre i Norden. I databasen vil grensehindrene bli organisert etter kategoriene arbeidsmarked, sosialforsikring og utdanning og det landet som har ansvar for å løse grensehindret.  I tillegg til diskusjoner om og prioriteringer av grensehindre som bør prioriteres i Grensehinderdatabasen, diskuterte deltakerne hvordan man kunne øke kunnskapsformidlingen om grensehindre og hvilke roller og ansvar de ulike aktørene skal ha i arbeidet med grensehindre. Grensekomiteene, Grensetjenestene og Hallo Norden har en viktig oppgave i å identifisere grensehindre og Grensetjenestene kan også arbeide for å få de løst dersom de er av en slik karakter at de kan løses regionalt.  Grensehindre som skal inn i databasen er av juridisk karakter der det må lovendringer til dersom grensehindrene skal bli løst.  Claes Håkansson og Jakob Schmidt fra Ministerrådet presenterte det nye Grensehinderrådet og la opp til et fruktbart gruppearbeid mellom deltakerne.