Gränshindersmøte med Nordisk Ministerråd, Informasjonstjenestene og Grensekomiteene den 11 juni 2014.

LÄTTNMRNordisk Ministerråd (NMR) v/Grensehinderssekretariatet hadde invitert de nordiske aktørene til et møte i Malmø for å informere om og diskutere ulike grensehinderstemaer.

Øresund Direkt

Møtet ble holdt i de nye lokalene til Øresund Direkt som ligger meget strategisk lokalisert ved Malmø Sentralsstasjon. ØD informerte omat kontoret ble åpnet i 2000 (1 uke før broen ble åpnet)som en svensk-dansk informasjonstjeneste. ØD har 30 ansatte som roterer innenfor de ulike fagområdene og all relevant kompetanse innenfor temaet grensehindre skal være på plass. ØD har sin webkompetanse i København. Driften koster 13 millioner kroner pr år og hver myndighet har har ansatte som jobber 25% av tiden på ØD. ØD har også stor kontaktflate mot næringslivet og flere bedrifter har blitt kunder gjennom kontorets företagsrådgivning. Det ble også nevnt at det er utfordringer med företag og det skal gjennomføres et seminar på Bornholm om å drive grenseløs business i regionen. Det er også en viss forskjell på medvirkning fra Sverige og Danmark på kontoret da svenske myndigheter (skatt, sosial osv) er tilstede, mens danske myndigheter ikke er det. Til sist ble det nevnt at det også er etablert en engelskspråklig portal for EU-borgere om grensehindre.

Gruppearbeid

Handlingsplanen var hovedtema for møtet og gruppearbeidet dreide seg mest om handlingsplanen. Det var stort sett stor enighet om at handlingsplanen var god og at prosessen hadde vært tilfredsstillende. Noen kommenterte imidlertid at handlingsplanen var for lite næringslivsorientert og at grensekomiteene ikke var godt nok involvert og informert om implementeringsarbeidet. Grensekomiteenes rolle i grensehindersarbeidet er også uklar. Diskusjonen om roller og ansvar var preget av at mange var opptatt av en sterk prosjektledelse som fulgte tett opp alle involverte. Det ble også en diskusjon om hva et grensehinder er og ØD fortalte at de skriver ned alle grensehindre (et grensehinder er et hinder som folk opplever!). Grensehindre kan formidles til det nasjonale medlemmet i Grensehindersrådet, Grensetjenestene og NMR.

Kunnskapsformidling og kunnskapdeling ble også drøftet. NMR mente det var for mye enveiskommunikasjon fra NMR, men informasjonsrunden viste at det skjer svært mye som NMR ikke vet om. Det må bli toveiskommunikasjon og dette skial også danne basis i et nyhetsbrev. Facebook er viktig og må brukes og fysiske møter vil fortsatt være viktig.

Det var et meget informativt og bra møte i Malmø. Vi har haft funderingar kring roller og ansvar og fikk en klar forståelse av at de grensekomiteene som jobber med grensehindre er velkomne til å delta i fellesaktiviteter, informasjon (toveiskommunikasjon) og andre aktiviteter. NMR ønsket oss og styringsgruppa hjertelig velkommen til Köbenhavn/Malmø for å bli orientert om NMR, grensehindersarbeidet og studiebesøk bl.a. på Øresund Direkt. Alternativt kan grensehinderssekretariatet komme til vårt styremøte. NMR var også meget godt fornøyd med at vi samarbeidet med bl.a. Svinesundkomiteen og andre nordiske aktører om grensehindre og andre temaer. Det var også et av formålene med slike fysiske møter.

Vi bør derfor fortsette å jobbe med grensehindre og sørge for at vi som grensekomite får en tydeligere struktur på vårt arbeid. Grensehindersarbeidet bør derfor fortsatt være en av våre hovedstrategier.