Godt eksempel fra Hedmark-Dalarna

 

Engerdal: Universell utforming i reiselivet i Femund-Engerdal (Engerdal kommune)

Engerdal kommune har i mange år arbeidet aktivt med å styrke reiselivsnæringen i kommunen.  Det vellykkede prosjektet Femund-Engerdal mot 2010 har blitt avløst av prosjektet Universell utforming i reiselivet.  Engerdal er pilotkommune i Hedmark.  Dette innovative prosjektet viser at bedriftene, destinasjonsselskapet og kommunen har utviklet en rekke nye produkter for nye målgrupper og markeder.  Dette er et meget godt eksempel på styrking av kommunens besøksattraktivitet.

Målsetting

Hovedprosjektets målsetting er å tilrettelegge naturen og friluftslivet på destinasjonen/kommunen, slik at alle som vil kan bruke den, uavhengig av funksjonsevne. Det ønskes også at flere kommer seg ut i aktivitet og frisk luft. Vi ønsker å være en destinasjon som kan ønske alle velkommen og som ikke diskriminerer.

Innhold

Prosjektet har påbegynt eller ferdigstilt følgende tiltak så langt:

•                          Universelt utformet turveg med leirplass i Sømådalen

•                          Universelt utformet leirplass og fiskeplass ved Glen

•                          Universelt utformet villmarksmuseum på Drevsjø

•                          2 universelt utformete skogskoier til utleie

•                          Universelt utformet nasjonalpark i Gutulia

•                          Universelt utformet utsiktspunkt ved Røafallene

•                          Det er kjøpt inn 2 båter tilpasset rullestoler på destinasjon som leies ut ved behov

•             Det er dannet et eget idrettslag som har som mål å få flere ut i aktivitet gjennom natur, friluftsliv og folkehelseaktiviteter.

Finansiering

Prosjektet startet med et forprosjekt i 2010 og et hovedprosjekt i 2011 – 2013. Prosjektet er eid av Destinasjon Femund Engerdal og er organisert med ei styringsgruppe, en prosjektleder og ei arbeidsgruppe som består av kommunen, grunneiere, næringslivet og brukere.

Prosjektledelsen er finansiert av Hedmark Fylkeskommune og Engerdal Fjellstyre. Det er kontinuerlig søkt midler til tiltakene som delprosjekter og prosjektene har blitt støttet av Hedmark Fylkeskommune, spillemidler, Engerdal kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Engerdal kommuneskoger, Sparebanken Hedmarks gavefond og Johnsgård Turistsenter

Erfaringer og læring

Destinasjonsselskapet har lært mye gjennom dette krevende pilotprosjektet, og må berømmes for det omfattende arbeidet som er gjort for å skape en felles interesse blant mange aktører for å gjennomføre og finansiere de ulike prosjektene.  Av erfaringer fra arbeidet kan nevnes at det har vært krevende å skaffe finansiering da det ikke er avsatt midler eller laget planer for gjennomføring av konkrete tiltak.

Kommunens rolle

Engerdal kommune har spilt en viktig rolle i prosjektet, bl.a. som største enkelteier i Destinasjonsselskapet og som bidragsyter til noen av tiltakene.

Resultater (ut over de konkrete prosjektene)

Prosjektet har bidratt til goodwill/konkurransefortrinn for hele kommunen/destinasjonen fordi man er tidlig ute med dette. Nytt idrettslag som virkelig har lykkes med å få befolkingen ut i sosial aktivitet – bedre trivsel og samhørighet.  Gutulia Nasjonalpark er den første nasjonalparken som er tilrettelagt for funksjonshemmede.  Det er også svært sannsynlig at denne satsingen kan utløse flere stillinger både i næringslivet og kommunen som har som oppgave å hjelpe folk.

Det er også gjennomført en undersøkelse blant bedriftene i Engerdal og erfaringene er gjennomgående positive så langt.  Flere av bedriftene i Engerdal har allerede god kompetanse innenfor dette feltet. En av bedriftene har hatt en økning i antall enhetsdøgn på 15% i 2013, der prosjektet har vært en viktig årsak til dette.  Flere bedrifter nevner spesielt båten Pioner Multi (båt) som gjør det mulig å frakte mange over sjøen samt de tilrettelagte stedene Gutulia og Glen.  Utenlandske gjester, bl.a. med rullestol, har vært «lyriske» når de uttaler seg om hvor godt tilrettelagt det er på Glen og for mulighetene til bruk av kano.  Flere nevner også at disse stedene egner seg godt for eldre og andre som ikke trenger særskilt tilrettelegging.  Satsingen på UU har utvilsomt styrket naturproduktet Femund Engerdal.

Satsingen på universell utforming gjør også at Engerdal ligger i forkant når det gjelder å tilrettelegge for at reiselivsnæringen i kommunen også kan bli mer attraktiv for det store markedet (senior market) som har behov for ulike former for tilrettelegging og nye produkter.  25% av Europas befolkning vil i 2020 være over 65 år og satsingen på universell utforming i kommunen er et svært viktig bidrag i arbeidet med å se mulighetene i det som kalles «silver economy».

Fotograf for bildene fra Engerdal er Jan Nordvålen