Folldal kommune nästa kommun att besöka i vår kommunturné i demografins tecken!

Folldal kommune ble i dag informert om Demografiprosjektet i Hedmark og Dalarna.  Folldal er en av kommunene i Hedmark som er demografisk sårbare (se mer info nedan) og som ønskes med i demografiprosjektet. På møtet i dag orienterte Folldal om situasjonen innenfor næringslivet og om bl.a Norges Tak-prosjektet.  Det bygges få nye boliger i Folldal,  og det finnes ikke så mange ledige boliger.  Det er vanskelig å rekruttere kompetansearbeidsplasser, men utover det er rekrutteringen av arbeidskraft rimelig bra.

 Det ble etter møtet med Folldal også gjenomført et møte med Rune Jørgensen i Regionrådet for Fjellregionen.

Bildet med personer: fra venstre: Ole Håkon Flatøy, enhetsleder Teknisk, Landbruk og Utvikling, næriNgssjef Cato Streitlien, prosjetkoordinator Åse Nøkleby Brendryen.

 

 

 

 

 

 

Mer information om Demografisk sårbarhet:

Demografisk sårbarhetskarta. Källa: www.nordregio.se/en/Maps–Graphs/

 De rödaste områdena på den demografiska sårbarhetskartan är de områden som enligt mätningar av 10 olika sårbarhetsindikatorer har högst demografisk sårbarhet.

Sårbarheita vert målt gjennom ulike demografiske komponentar som aldersstruktur, kjønnsbalanse, fødsels- og dødsratar, og migrasjon.  For kvar demografisk komponent er det sett ein terskelverdi som avgjer om komponenten er i risikosona eller ikkje. Sårbarheitsnivået blir heilt enkelt rekna ut ved å leggje saman talet på komponentar som ligg i risikosona. Eit høgt tal komponentar som ligg i risikosona inneber ikkje nødvendigvis låg folketalsvekst, men det visar derimot at befolkningssamansetninga i kommunen gjer at den er sårbar for demografiske endringar.  Om det berre er ein eller nokre få komponentar som er i risikosona, kan dei kompenserast av andre komponentar som visar ei meir gunstig utvikling.

 

Foto Kjell Vaagen, Gränskommittén.

Publicerat 2013-02-15