Evaluering av attraktivitetsprosjektene i Hedmark og Dalarna 2014-2018

Attraktivitetsprosjektene i Hedmark og Dalarna 2014-2018

 

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna Gjennomførte i perioden 2012-2018 en rekke demografi- og attraktivitetsprosjekter fordelt på 3 faser. Erfaringene fra hver av fasene var såpass positive at det var ønskelig å videreføre satsingen i en ny fase. Under arbeidet med tilrettelegging for en fase 4, ønsket styringsgruppen for Grensekomiteen Hedmark-Dalarna at det ble foretatt en enkel evaluering og oppfølging av arbeidet med attraktivitetsanalyser og attraktivitetsprosesser i de 9 kommunene i Hedmark og Dalarna som har vært med på denne satsingen fra 2014. I 2018 har vi derfor hatt kontakt og møter med disse kommunene og fått høre om deres erfaringer med attraktivitetsprosjektet.

Evalueringen viser at mange av kommunene har hatt et bra utbytte av å delta i prosjektet og at det har styrket kommunenes arbeid med samfunnsplanlegging og utviklingstiltak. Kommunene har gjennom de kommunale analysene fått en oppdatert statistikkpakke om ulike forhold der det også er mulig å sammenlikne seg med andre kommuner. Dette har ført til økt bevissthet i mange av kommunene om sin egen situasjonen, både nå og framover og har vært et godt grunnlag for planfaglige prosesser og dokumenter. Et suksesskriterium har vært at kommunene har et planfaglig behov og at de av den grunn har behov for et analyseverktøy. De kommunene som ikke hadde dette planbehovet har i noe mindre grad fått resultater og effekter av arbeidet.

Attraktivitetsanalysen er et norsk verktøy i regi av Telemarksforskning og det har vært en viss utfordring å få tilpasset verktøyet til de svenske kommunenes behov. Evalueringen viser at de fleste norske kommunene har hatt bra nytte av å delta i prosjektet, mens enkelte av de svenske kommunen har hatt mindre nytte av å delta.

Grensekomiteen har gode erfaringer med fellesaktivitetene som ble gjennomført i de første fasene. Fagansvarlige i kommunene møtes i arbeidsgruppen og det ble også gjennomført to større fellessamlinger med representanter fra 5 formannskap/kommunestyrelsens arbetsutskott. Nærmere 50 personer deltok på disse workshopene. Grensekomiteen fikk også solid støtte fra Nordisk Ministerråd/Nordregio gjennom det Nordiske Samarbeidsprogrammet 2013-2016 til gjennomføring av attraktivitetsprosjektene.

Til tross for litt ulike resultater av å delta i dette prosjektet, håper vi at denne evalueringen av erfaringer med attraktivitetsprosjektene i denne perioden har gitt økt innsikt i at attraktivitetsanalysene kan være gode verktøy for styrking av kommunenes attraktivitet. Vår evaluering har gitt interessante resultater og effekter og vi har blitt styrket i troen på at det er grunnlag for å ta nye initiativ overfor kommunene i Hedmark og Dalarna. Det nye attraktivitetsprosjektet har med følgende nye kommuner: Våler og Åsnes i Hedmark + Stor-Elvdal som ønsker å delta i runde nr 2. I Dalarna deltar Orsa og Hedemora kommuner. Disse kommunene får tilbud om kommuneanalyser, informasjonsseminarer og grenseregionale fellesaktiviteter.