EPC som verktøy for energieffektivisering

Østersjøprosjektet Effect4Buildings (E4B) er nå i gang med sitt andre år i prosjektet. I august ble det levert en statusrapport om prosjektets 8 ulike instrumenter og verktøy som skal bidra til å øke energieffektiviteten i offentlige bygg i Østersjøregionen. Hedmark fylkeskommune har ansvaret for å arbeide med Energisparekontrakter (EPC).   I et EPC-prosjekt blir reduserte energikostnader brukt for å dekke kostnader til både investeringer og tekniske/finansielle risiko til det selskapet som har forestått investeringen. (ESCO).

EPC er et veldokumentert og testet vektøy for energieffektivisering og figuren under viser merverdien ved å bruke EPC-verktøyet vs tradisjonell gjennomføring.

De nordiske landene ligger langt framme og har lang erfaring i bruk av EPC, både innenfor offentlig og privat sektor. I E4B er flere av partnerlandene interessert i å få vite mer om EPC og ta verktøyet i bruk. Både Latvia, Estland og Polen synes resultatene er interessante. Prosjektets videre arbeid vil avklare om disse landene vil gjennomføre egne EPC-prosjekter. I Norge er det mange gode eksempler på bruk av EPC-verktøyet, og ENOVA, som energimyndighet, gir økonomisk støtte til de som vil gjennomføre EPC-prosjekter. I Hedmark er det 5 kommuner i Sør-Østerdal som gjennomført EPC-prosjekter i eide bygg.  I tillegg er Kongsberg kommune en av de kommunene i Norge som mest aktivt har utnyttet EPC som verktøy for å redusere energibruken. Konsulent Liv Randi Lindseth (Linkon AS) har bl.a. skrevet statusrapport om EPC for Hedmark i E4B, der Kongsberg er framhevet som en «best practice».

Parallelt med EPC arbeides det bl.a med verktøyet ”prosumerism”, som handler om organisasjoner som både bruker og produserer elektrisk energi og «Green leasing contracts» som handler om å utvikle avtaler mellom eiere og leietakere om investeringer i energieffektivisering og betaling for dette. Vidzemeregionen i Latvia har ansvaret for prosumerism, mens Byggdialog Dalarna har ansvaret for Green Leasing Contracts. Begge disse verktøyene kan være interessante å ta i bruk i Hedmark.  Campus Evenstad i Stor-Elvdal som et meget godt eksempel på prosumerism hvor erfaringer derfra vil bli benyttet som pilot i E4B.

Estland er vertskap for neste partnermøte 30-31 oktober 2018. Der vil det arrangeres en større konferanse om energieffektivisering i offentlige bygg og det skal gjennomføres matchmaking mellom leverandørbedrifter som partnerskapet har kartlagt lokalt og som kan være interessenter å benytte for de ulike partnerne i nye prosjekter.

Kart over partnerskapet