Bruk av EPC i Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gjennomførte i dag en markedskonferanse med 4 energiserviceselskaper (ESCO) som var interessert i å bli informert om Hedmark fylkeskommunes planer, bidra med innspill og forbedringer av epc-modellen og kanskje også etter hvert komme med et tilbud om gjennomføring av hele eller deler av et mulig epc-prosjekt. Det vurderes om 100.000 m2 av fylkeskommunens 230.000 m2 skal være med i et slikt prosjekt der energieffektivisering er absolutt viktigst i de aktuelle byggene der det eldste har en bygningskropp fra 1890.

Firmaene Caverion, AF-gruppen, ÅF og Siemens deltok som ESCO’er og i tillegg deltok også Eidsiva Bioenergi. ESCOene hadde i dag flere pågående epc-prosjekter i offentlig og privat sektor, men hadde også registrert at det i år hadde vært svært liten tilgang på nye epc-prosjekter. Alle hadde gode erfaringer med epc-modellen, men det var også forbedringspotensiale på flere områder, ikke minst i den krevende fasiliterings- og kartleggingsfasen. Det er svært viktig å ha korrekte grunnlagsdata før man vurderer garantipotensiale og det kan forsvare en merkostnad i disse fasene. En liten utfordring i dette prosjektet er at byggene er spredd over hele fylket, men dette ble ikke sett på som så veldig krevende for firmaene.

For Hedmark fylkeskommune er det svært viktig å beholde fjernvarme som grunnlag for investeringene da flere av byggene i dag er koplet til eksisterende fjernvarmeanlegg basert på biobrensel.

Driftsjef Anette Løvjomås i Hedmark fylkeskommune orienterte også om at dette prosjektet er svært viktig i Østersjø- og Flaggskipprosjektet Effect4Buildings. Leadpartner er Länsstyrelsen Dalarna, mens Hedmark fylkeskommune har ansvar for å utvikle EPC-modellen i offentlig sektor i dette prosjektet. Erfaringer fra både eksisterende og nye epc-prosjekter vil bli formidlet til aktører i både Østersjøregionen og EU. Dette gjør at epc-prosjektet i Hedmark fylkeskommune har en ekstra interessant dimensjon. Det blir spennende å se hvordan dette og andre epc-prosjekter i Hedmark og i partnerskapet utvikler seg framover.