Attraktive kommuner – Smedjebacken og Säter

Översiktsplan i Smedjebacken

IMG_0762Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har beesøkt Smedjebacken og Säter kommuner sør i Dalarna. Begge kommunene er med i Grensekomiteens attraktivitetsprosjekt. I Smedjebacken var det ”kick off” for rullering av Översiktsplanen og rundt 30 politikere og tjenestemenn samt andre var tilstede. Innledningsvis ble det orientert kort om attraktivitetsprosjektet. Stadsarkitekt Sanna Broman innledet deretter med å informere om hva en översiktsplan er og la vekt på at det er et styringsdokument, både strategisk og som handlingsplan. Planen er lovpålagt og inneholder en rekke temaer, bl. a om demografi og befolkningsnedgang. Det er kommet flere nye riksinteressen, bl.a innenfor boende, klima og elektrisk kommunikasjon, som også vil være viktige temaer. Hun orienterte også om

 at Smedjebacken var en pilotkommune sammen med Region Dalarna, der Dalastrategien forsøksvis skal ned på kommunal nivå.  I planarbeidet er det en rekke foreliggende planer som må hensyntas og som vil være viktige grunnlagsdokumenter.  Attraktivitetsprosjektets analyse og scenarier vil kunne være en viktig del av dette grunnlagsmaterialet.  Hovedtemaet for dagens seminar var utvikling av en visjon for Smedjebacken og Sweco var engasjert som konsulenter for å drive visjonsprosessen.  ”Vart ska vi” var budskapet til deltakerne.  Det var startskuddet for gruppearbeidet. Bilde 1.  3 av deltakerne på kick-off översiktsplanering, Fra venstre:

Fredrik Rönning, Kommunstyrelsen

Sanne Broman, Stadsarkitekt

Ingemar Hellström, Varaordfører

 

Næringslivsutvikling i Smedjebacken 

Smedjebacken har de siste 10-12 årene mistet mange arbeidsplasser, spesielt innenfor basisnæringene og dette har også medført en svak reduksjon i folketallet.  Det jobbes imidlertid aktivt med å styrke eksisterende næringsliv i kommunen og spesielt verkstedindustrien som er en helt sentral næring i kommunen.  Det er et stort antall bedrifter i Smedjebacken, og kommunen bruker også å si at man har gått fra å være et brukssamhälle til å være et entreprenørssamhälle.  Det er imidlertid behov for å jobbe enda mer aktivt dersom man skal bli en bedrifts/verksamhetsattraktiv kommune, der bl.a. næring/industrisarealer og infrastruktur er viktig.  Tilvekstpaket Ludvika-Smedjebacken er et av tiltakene som kan bidra til å styrke kommunens attraktivitet og det ligger også et stort potensiale i gruvenæringen.  Smedjebacken har stor utpendling til Ludvika, da nærmere 30% av den sysselsatte befolkningen arbeider der.  Dette viser at Smedjebacken har en brukbar arbeidsmarkedsintegrasjon og dette er også noe av årsaken til at arbeidsløsheten er forholdsvis lav i kommunen.  Under møtet ble det også diskutert hva man kan satse på innenfor besøksnæringen og på hvilken måte man kan rekruttere både nye bedrifter og nye innbyggere, både tilbakeflyttere og folk uten røtter i kommunen.  Smedjebacken har klart seg bra de siste 2-3 årene, og synes å ha kommet segg godt etter ”kriseårene” tidlig på 2000-tallet.

 

Bilde 2.    Deltakere på næringslivsmøtet

 IMG_0766

 

 

 

 

Fra venstre: Ingemar Hellstrøm, Varaordfører, Anders Behm, Bedriftsleder og leder i Næringsforeningen, Lennart Silverin, Næringslivssjef, Carin Runeson, Rikdsdagsledamot

Bedriftsattraktivitet i Säter 

I attraktivitetsundersøkelsen har Säter kommune en betydelig arbeidsplassvekst i perioden 2000-2012.  Veksten har vært på nærmere 15% i denne perioden og det er omtrent det samme som den nasjonale veksten i Sverige.  Dalarna har hatt en vekst på 5.2% og dette gjør at Säter kommune er nr 1 i Dalarna når det gjelder jobbskaping.  Veksten har vært spesielt stor innenfor basisnæringer (industri og jordbruk) og regionale næringer (bygg og anlegg og tjenesteyting).  En så sterk arbeidsplassvekst skulle også tilsi en økning i folketallet.  Av en eller annen grunn har ikke dette skjedd.  I samme periode har Säter hatt en nedgang i folketallet og i analysen pekes det derfor på at Säter har dårligst bostedsattraktivitet i Dalarna.  Det å styrke bostedsattraktiviteten vil derfor være et prioritert arbeidsområde for Säter i tiden framover.  Det er flere attraktive tomteområder i kommunesenteret, men også i Gustafs og i andre kommunedeler.  Disse er det en brukbar etterspørsel etter, men Säter har, som mange andre kommuner i Dalarna, lite ledige boliger for utleie, både offentlige og private.  Skal man øke bostedsattraktiviteten, må tilgangen på boliger bedres.  Säter har en rekke andre kvaliteter som bostedskommune, med et hyggelig og særpreget kommunesenter med gammel trehusbebyggelse, vakker natur og gode muligheter for et aktivt friluftsliv.   Säter er også den kommunen i Dalarna med størst utpendling og er således også en av kommunene i Dalarna med størst arbeidsmarkedsintegrasjon.  Alle disse forholdene bør tilsi at også Säter i tiden framover bør kunne få en betydelig bekst i befolkningen.

 Bilde 3.        Deltakere på møtet i SäterIMG_0768

Fra venstre: Helena Åkerberg Hammarström,  Næringsjef,  Malin Karhu Birgersson, Personalsjef, Bert Stabforsmo, Økonomisjef