161 mil grensemuligheter langs den norsk-svenske grensen

Hedmark fylkeskommune har sammen md Länsstyrelsen i Värmland bevilget økonomiske midler i samarbeid med flerae svenske og norske partnere for å driva prosjektet ”Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen”.

morokulien-tollstasjon-5-bilde-til-hjemmeside

Prosjektet er treårig og startet opp 1. september. Det totale budsjettet er på 1.396 .816 euro. Det tilsvarer ca. 12,5 millioner norske kroner.

Lensstyrelsen i Värmland er hovedprosjekteier. Norsk prosjektleder for Hedmark fylkeskommune er Kjell Vaagen. Vaagen sier at samarbeid er nøkkelordet i dette store svensk-norske prosjektet.

BILDE: Fra grensen mellom Norge og Sverige på Morokulien. Foto Erik Johnsen

Viktig

Vaagen forteller at den viktigste oppgaver for prosjektet er arbeid for å redusere grensehindre.

– Eksistensen av grensehindre for næringslivet svekker internasjonaliseringen mellom Norge og Sverige. Gjennom et samordnet arbeid skal prosjektet bidra til å forebygge og fjerne ulike typer grensehindre, sier Vaagen.

Prosjektet er godt forankret i organisasjoner med lang erfaring fra arbeidet med grensehindre. Det vil bli gjennomført en rekke informasjons- og løsningsaktiviteter. Små og mellomstore bedrifter vil være den primære målgruppa.

– Resultatene av arbeidet håper jeg vil være at flere bedrifter ser utenfor sitt nasjonale marked, framholder Vaagen.

kjell-vaagen

BILDET: Prosjektleder for Hedmark fylkeskommune Kjell Vaagen. Foto Erik Johnsen

EU-midler og mål

Det er bevilget økonomiske midler fra Interreg Sverige-Norge, et EU-program for grenseoverskridende samarbeid. Prosjektet gjenomføres i tett samarbeid mellom Grensetjenesten Norge-Sverige på Morokulien, flere grensekomiteer i begge land og som nevnt prosjekteierne Länsstyrelsen i Värmland og Hedmark fylkeskommune.

Målet er å øke mulighetene for foretak å kunne bevege seg i et større grenseoverskridende marked uten hindre. Det er også et mål å samorrdne og strukturere arbeidet med grensehinder for næringslivet langs hele den norsk-svenske grensen. Et annet viktig mål er å rive ned mentale grensehinder ved å informere om mulighetene, i stedet for problemene, ved å jobbe grenseoverskridende. Å redusere og håndtere formelle og uformelle grensehindre for næringslivet er et mål langs hele den norsk-svenske grensen ved hjelp av strukturert samvirke mellom Gränsetjenesten Norge-Sverige og de mange grensekomiteene.

Se verdien

Et viktig arbeidsfelt blir å arbeide for å få flere bedrifter til å se verdien i at det finnes to markeder. Via direktekontakt, grensekomiteer, næringslivsorganisasjoner og kompetanseutvikling hos de berørte myndigheter – i det nettverket av myndigheter som nås via Grensetjensten Norge-Sverige – er siktemålet å nå bedrifter som er interessert i import/eksport langs hele den 161 mil lange grensen.

Kjell Vaagen sier at at gjennom å jobbe sammen både grense- och virksomhetsoverskridende vil vi at flere bransjer og bedrifter skal åpne øynene for mulighetene av utnytte markedene i to land.

Den svensk-norske grensen er Europas lengste landegrense. Innsats for samordning i dette prosjektet er derfor et ”must” for å kunne organisere et fungerende arbeid med grensehindre.

Er det vanskelig?

Erfaringene viser at mange som driver forretningsvirksomhet, tror at det er vanskelig og kronglete å komme i gang med virksomhet i nabolandet.

– Ofte er det mentale sperrer som hindrer bedrifter fra å tenke tanken på å driva virksomhet på den andre siden av den svensk-norske grensen. Mange tenker ganske enkelt ikke over at det er markeder i nabolandet, sier Kjell Vaagen.

Prosjektet er også en oppfølgning av Interregprojektet ”Gränshinder för näringslivet”, der grensehinder er identifisert og synliggjort gjennom undersøkelser. Dette resulterte i innsikt om hvor omfattende grensehindre innenfor näringslivet kan være.

Prosjektet vil ta spesielt for seg grensehindre som berører næringslivsvirksomhet. Dette vil skje i i tråd med Nordisk Ministerråds (NMR) og NMRs arbeid med grensehinder.

FAKTA

Prosjektet ”Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den svensk-norska gränsen” ledes av Länsstyrelsen Värmland på svensk side av grensen og av Hedmark fylkeskommune på den norske siden av grensen. Svinesundkommiteen i Strömstad er medsøkende partner. Fylkesmannen i Hedmark, NAV, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune och Mittnordenkomiteen i Härnösand deltar med medfinansiering i prosjektet.

Prosjektet skal gjennomføres i et nært samarbeid mellom Grensetjänsten Norge-Sverige i Morokulien som er en riksdekkende og grenseoverskridende informasjonstjeneste med samordnet myndighetsinformasjon fra begge land, grensekomiteer som arbeider nær politikken i de mer begrensede geografiske områdene der de er virksomme, og de regionale myndighetene Länsstyrelsen Värmland och Hedmark fylkeskommune. Utover  det nærmeste partnerskapet vil samarbeidet drives nært med Nordisk Ministerråd (NMR).

Innsatsområder: små og mellomstore bedrifter

Norsk prosjekteier: Hedmark fylkeskommune

Svensk prosjekteier: Länsstyrelsen i Värmland

EU-støtte: 450.878 Euro

Totalbudsjett: 1 396 816 Euro

Prosjektperiode: 1. september 2016 til 31. A ugust 2019

Kontaktpersoner:

Katarina Nordmark (hovedprosjektleder) – katarina.nordmark@lansstyrelsen.se

Kjell Vaagen (norsk prosjektleder – kjell.vaagen@hedmark.org