Om Gränskommittéen

Hedmark-Dalarna samarbetet-Gränskommitté är den 11:e gränskommittén som startats!

 Bakgrunden till samarbetet är TRUST Hedmark Dalarna-projektet (2008-2012) som avslutades i april 2012. Projektet hade under de 3,5 åren som projektet pågått haft som mål att efter projektets slut kunna starta ett varaktigt bestående institutionellt samarbete mellan Hedmark och Dalarna. För mer info om TRUST-projektet, se Slutrapporten som ligger under Dokument uppe i topp-menyn!

 I mars 2012 träffades huvudmännen i TRUST-projektet (Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmark Fylkeskommune och Fylkesmannen i Hedmark) i norska Høsbjør och enades om att tillsammans bilda Hedmark- Dalarna samarbetet- Gränskommitté från och med 1 maj 2012. Huvudmännen bakom den nya Gränskommittén är samma organisationer som tidigare, med tillägg av representanter från Regionrådet for Sør-Østerdal.  Ekonomiskt stöd får Gränskommittén från Nordiskt ministerråd (www.norden.org) och de fyra huvudmännen som startade Gränskommittén.

 Hedmark -Dalarna samarbetet -Gränskommitté är ett gemensamt gränsöverskridande samarbetsorgan för regionala myndigheter/utvecklingsaktörer och kommuner i Hedmark och Dalarna. Samarbetet bygger på ett samarbetsnätverk mellan de regionala myndigheterna och kommunerna. Organisationerna genomför ett nära samarbete inom prioriterade områden för att främja regional utveckling och tillväxt i regionen. Arbetet bygger på historisk-och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse och med en förståelse för de utmaningar som finns i det gränsöverskridande samarbetet. Miljö/hållbarhet, jämställdhet och mångfald/integration kommer att prägla verksamheten.

 Hedmark- Dalarna samarbetet -Gränskommittén arbetar för ett kontinuerligt utbyte av erfarenheter med andra nordiska gränsregioner. Gränskommittén kommer också att övervaka och delta i, när det är lämpligt, i andra nordiska och europeiska projekt för att öka konkurrenskraften och för att stärka regionen att bli en framgångsrik och innovativ gränsöverskridande region, där syftet är att skapa ett mervärde för Hedmark och Dalarna och samarbetsorganisationerna som är medlemmar.

 

Vision

 Ett innovativt och gränsöverskridande samarbete och partnerskap som förstärker gränsregionens attraktions-och konkurrenskraft och gör det enklare att leva, arbeta och driva verksamhet i regionen

 

I arbetet med att skapa tillväxt och regional utveckling har Hedmark Dalarna samarbetet- Gränskommittén fastlagt fyra tematiska insatsområden som Gränskommittén i huvudsak ska arbeta med;

  •  Öppna gränser-reducera gränshinder

  •  Gränsnära samverkan

  • Attraktiv region

  • Grön tillväxt och hållbart samhälle

 

 Mål och aktiviteter

Mål 1 – Hedmark-Dalarna samarbetet ska arbeta för att  stärka regionens attraktivitet  och bidra till att utveckla den gränsnära regionen till ett gemensamt arbets- och upplevelseområde

 Mål 2 – Hedmark-Dalarna samarbetet ska främja och  vidareutveckla nätverk och relationer mellan aktörer i Hedmark och Dalarna

Mål 3 – Hedmark-Dalarna samarbetet ska arbeta för en bärkraftig ekonomisk utveckling, baserad på kunskap om gröna näringar och grön tillväxt

Mål 4 – Hedmark-Dalarna samarbetet ska initiera, delta i och driva utvecklingsprojekt med en tydligt gränsregional profil